Sản phẩm

Tổng cộng: 217 kết quả 123 > >>
Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 3 mùa - Số 60

Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 3 mùa - Số 60

Hoành: 40cm | Cao: 2m
Đường kính: 1.3m | Loại: Mai ghép
12,000,000đ
4017
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 3 mùa - Số 59

Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 3 mùa - Số 59

Hoành: 40cm | Cao: 1.8m
Đường kính: 1.3m | Loại: Mai ghép
10,000,000đ
2663
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 2,5 mùa - Số 58

Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 2,5 mùa - Số 58

Hoành: 44cm | Cao: 2m
Đường kính: 1.2m | Loại: Mai ghép
16,000,000đ
2426
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 4 mùa - Số 57

Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 4 mùa - Số 57

Hoành: 45cm | Cao: 2.5m
Đường kính: 1.4m | Loại: Mai ghép
18,000,000đ
2477
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 3,5 mùa - Số 56

Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 3,5 mùa - Số 56

Hoành: 45cm | Cao: 2.4m
Đường kính: 1.2m | Loại: Mai ghép
16,000,000đ
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 3,5 mùa - Số 55

Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 3,5 mùa - Số 55

Hoành: 42cm | Cao: 2.4m
Đường kính: 1.3m | Loại: Mai ghép
20,000,000đ
4319
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 2 mùa - Số 54

Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 2 mùa - Số 54

Hoành: 42cm | Cao: 2.5m
Đường kính: 1m | Loại: Mai ghép
16,000,000đ
1619
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 2 mùa - Số 53

Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 2 mùa - Số 53

Hoành: 44cm | Cao: 2.5m
Đường kính: 1m | Loại: Mai ghép
17,000,000đ
1488
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 2,5 mùa - Số 52

Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 2,5 mùa - Số 52

Hoành: 45cm | Cao: 1.8m
Đường kính: 1.1m | Loại: Mai ghép
14,000,000đ
1435
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 4 mùa - Số 51

Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 4 mùa - Số 51

Hoành: 44cm | Cao: 2m
Đường kính: 1.4m | Loại: Mai ghép
14,000,000đ
1712
Cho thuê
Mai giảo nguyên thủy quấn kẽm - Số 48

Mai giảo nguyên thủy quấn kẽm - Số 48

Hoành: 30cm | Cao: 2m
Đường kính: 1.4m | Loại: Mai gião
6,000,000đ
1270
Cho thuê
Mai giảo nguyên thủy quấn kẽm - Số 46

Mai giảo nguyên thủy quấn kẽm - Số 46

Hoành: 28cm | Cao: 2.4m
Đường kính: 1.4m | Loại: Mai gião
8,000,000đ
1029
Cho thuê
Mai giảo nguyên thủy quấn kẽm - Số 38

Mai giảo nguyên thủy quấn kẽm - Số 38

Hoành: 28cm | Cao: 2.2m
Đường kính: 1.4m | Loại: Mai gião
7,000,000đ
1175
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 10

Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 10

Hoành: 36cm | Cao: 1.5m
Đường kính: 1.2m | Loại: Mai ghép
10,000,000đ
1719
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 9

Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 9

Hoành: 37cm | Cao: 1.4m
Đường kính: 1m | Loại: Mai ghép
12,000,000đ
1492
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 8

Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 8

Hoành: 40cm | Cao: 1.5m
Đường kính: 1m | Loại: Mai ghép
12,000,000đ
1263
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 7

Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 7

Hoành: 44cm | Cao: 1.5m
Đường kính: 1m | Loại: Mai ghép
13,000,000đ
1227
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 6

Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 6

Hoành: 38cm | Cao: 1.7m
Đường kính: 1.2m | Loại: Mai ghép
10,000,000đ
1263
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 5

Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 5

Hoành: 44cm | Cao: 1.5m
Đường kính: 1.3m | Loại: Mai ghép
16,000,000đ
1533
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 4

Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 4

Hoành: 40cm | Cao: 1.4m
Đường kính: 1.2m | Loại: Mai ghép
14,000,000đ
841
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 3

Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 3

Hoành: 40cm | Cao: 1.4m
Đường kính: 1.4m | Loại: Mai ghép
14,000,000đ
2032
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 2

Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 2

Hoành: 37cm | Cao: 1.6m
Đường kính: 1m | Loại: Mai ghép
11,000,000đ
868
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 1

Mai vàng ghép Giảo Thủ Đức 3,5 mùa - Số 1

Hoành: 38cm | Cao: 1,4m
Đường kính: 1,2m | Loại: Mai ghép
12,000,000đ
1180
Cho thuê
Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 3,5 mùa - Số 56

Mai vàng ghép Giảo Bến Tre 3,5 mùa - Số 56

Hoành: 45cm | Cao: 2,4m
Đường kính: 1,2m | Loại: Mai ghép
16,000,000đ
3170
Cho thuê
Lô 4 gốc mai vàng dáng trực hoành từ 44 cm đến 54 cm

Lô 4 gốc mai vàng dáng trực hoành từ 44 cm đến 54 cm

Hoành: 54cm | Cao: -
Đường kính: - | Loại: Mai gốc
10,000,000đ
4163
Gốc mai vàng dáng trực hoành 45 cm cao 2,7 m

Gốc mai vàng dáng trực hoành 45 cm cao 2,7 m

Hoành: 45cm | Cao: 2,7m
Đường kính: - | Loại: Mai gốc
3,000,000đ
2169
Gốc mai vàng dáng trực hoành 52 cm cao 2,4 m

Gốc mai vàng dáng trực hoành 52 cm cao 2,4 m

Hoành: 52cm | Cao: 2,4m
Đường kính: - | Loại: Mai gốc
3,500,000đ
1723
Gốc mai vàng bonsai đề đẹp hoành 42 cm cao 0,6 m 27/11/2015

Gốc mai vàng bonsai đề đẹp hoành 42 cm cao 0,6 m 27/11/2015

Hoành: 42cm | Cao: 0.6m
Đường kính: - | Loại: Mai gốc
2,500,000đ
3277
Gốc mai vàng bonsai đề đẹp hoành 42 cm cao 0,6 m 24/11/2015

Gốc mai vàng bonsai đề đẹp hoành 42 cm cao 0,6 m 24/11/2015

Hoành: 42cm | Cao: 0.6m
Đường kính: - | Loại: Mai gốc
2,200,000đ
2358
Tổng cộng: 217 kết quả 123 > >>